100% personaliseerbaar

1001 mogelijkheden

Gemakkelijk online ontwerpen

Gratis levering vanaf €75,-

GS_icon
geschenkatelier.be

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webwinkels van Attemo Group BVBA. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van Attemo Group BVBA met als maatschappelijke zetel Peter Benoitlaan 63, 9800 Deinze. Btw-identificatienummer: BE0649 977 796.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. Attemo Group BVBA behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen.

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Attemo Group BVBA erkend.

 

1.4 Attemo Group BVBA garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in de webwinkels vermelde specificaties.

 

1.5 Bestellingen van de koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper, via email. Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper.

 

1.6 Attemo Group BVBA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verwerking van de bestelling geschied na vooruitbetaling.

2. Prijzen en aanbiedingen

2.1 De goederen zullen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Door afronding kan de som van de prijzen van de bestelde afzonderlijke goederen afwijken van de totale prijs van de goederen vermeld op het bestelformulier, orderbevestiging of factuur. Enkel de totaalprijs is geldig. De gefactureerde prijzen van Attemo Group BVBA gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. De correcte prijs is steeds de prijs die geldt op de dag van de (bij)bestelling.

 

2.2 Alle prijzen op de webwinkel(s) zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

2.3 Op de websites van Attemo Group BVBA staan de prijzen incl./excl. BTW telkens duidelijk vermeld.

 

2.4 Mondelinge toezeggingen, aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3. Levering en reclamaties

3.1 Alle op de internetsites genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin bv een wijziging in de beschikbaarheid van goederen, de verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. Attemo Group BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij het transport. De vermelde levertermijn is louter indicatief. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Het leveren van de goederen kan pas gebeuren, na ontvangst van betaling.

3.3 Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds onder rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3.4 Aan de leveringsplicht van Attemo Group BVBA zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Attemo Group geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien geretourneerde zendingen opnieuw moeten worden verzonden, zijn de extra transportkosten voor de koper.

3.5 Attemo Group BVBA verwittigt de klant op het moment van de verzending van de bestelling. De koper verbindt zich er toe Attemo Group BVBA schriftelijk te verwittigen indien het pakket binnen de 5 kalenderdagen niet werd aangeboden door een koerier. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper geen verhaal jegens Attemo Group BVBA en kan hij evenmin een nieuwe verzending van de goederen vorderen.

3.6 De koper verbindt zich er toe de inhoud van de bestelling te controleren bij levering. De koper dient Attemo Group BVBA binnen de 2 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte te brengen indien het pakket beschadigd werd afgeleverd door de koerierdienst of indien bepaald artikels ontbreken of niet voldoen. Ingeval beschadiging stuurt de koper duidelijke foto’s van het beschadigde pakket/artikels naar hallo@geschenkatelier.be. De goederen kunnen pas retour worden gestuurd na schriftelijk akkoord voor een retourzending door Attemo Group BVBA. Na de termijn van 2 kalenderdagen heeft de koper geen verhaal jegens Attemo Group BVBA en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen. Indien klachten van de koper door Attemo Group BVBA gegrond worden bevonden, zal Attemo Group BVBA naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Attemo Group BVBA en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Attemo Group BVBA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

3.7 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. Bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade kunnen nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van onzentwege. Attemo Group bvba is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutieve installatie door de klant, onzorgvuldig gebruik of onderhoud, een wijziging of herstelling uitgevoerd door de koper en slijtage.

3.8 Reclamaties worden niet aanvaard indien: a) en zolang de koper jegens Attemo Group BVBA in gebreke is; b) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Attemo Group BVBA en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

4. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De klant heeft minimaal 14 dagen de tijd om de retour te melden.

Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren.


De terugbetaling hoort binnen maximaal 14 dagen plaats te vinden.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De geldende tarieven op de dag van uitvoering worden aangerekend. Deze tarieven kunnen door Attemo Group BVBA eenzijdig gewijzigd worden.

 

5.2 De bestelling dient door de klant ingevoerd te worden in ons online bestelsysteem. Voor bestellingen via email/telefoon geldt een administratieve toeslag van 5,00 euro excl. BTW.

 

5.3 Betaling van de bestelde goederen zal gebeuren via het online betaalsysteem verwerkt binnen de websites van Attemo Group BVBA.

 

5.4 Wanneer de koper om welke reden dan ook zou kiezen om via overschrijving, dan dient de factuur betaald te worden op de aangeduide vervaldatum. Niet-betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen te schorsen en brengt met zich mee dat niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder enige aanmaning.

 

5.5 Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 7% alsmede (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van €25.00) als schadebeding.

 

5.6 Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.

 

5.7 Elke klacht omtrent de factuur dient binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven, ter kennis worden gebracht.

6. Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Attemo Group BVBA gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

6.2 Alle afbeeldingen, foto’s, bestanden en teksten op de websites van Attemo Group BVBA vallen onder copyright. Kopiëren, verdelen of gebruik hiervan zijn onder geen enkel beding toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

6.3 Wanneer door de koper bestanden worden aangeleverd voor het personaliseren/bedrukken van artikelen met eigen ontwerp, dan verklaart de koper aan Attemo Group BVBA het recht te hebben de aangeleverde ontwerpen/tekeningen/afbeeldingen te mogen gebruiken.

 

6.4 Wanneer door de klant bestanden worden aangeleverd voor het personaliseren/bedrukken van artikelen, dan verklaart de koper het recht te hebben deze bestanden te mogen gebruiken, hetzij door zelf eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door toestemming te hebben gekregen van de eigenaar. Attemo Group BVBA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyrightclaims met betrekking tot ontwerpen door de koper aangeleverd.

7. Overmacht

7.1 Attemo Group BVBA is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Attemo Group BVBA alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen, ziekte of persoonlijke overmacht van personeel, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

7.3 Attemo Group BVBA behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Attemo Group BVBA gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

7.4 Indien Attemo Group BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

8. Gegevensbeheer

8.1 Indien de koper een bestelling plaatst op een website van Attemo Group BVBA, dan worden de nodige gegevens opgenomen in het klantenbestand van Attemo Group BVBA om uw bestelling correct te kunnen verwerken. Attemo Group BVBA zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

8.2 Attemo Group BVBA respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

8.3 Attemo Group BVBA maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst om u attent te maken op nieuwigheden of aanbiedingen. Elke mailing bevat instructies om uzelf indien gewenst, van deze lijst te kunnen verwijderen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Attemo Group BVBA tot op het ogenblik dat de koper de goederen en alle andere door hem verschuldigde bedragen aan de verkoper heeft betaald. Vanaf de levering draagt de koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Elke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Indien zou blijken dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing. Elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.
10.2 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
10.4 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
10.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
10.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.